Delårsrapport Q3 2017 

Sammanfattning av delårsrapport

2017-07-01 – 2017-09-30 (tredje kvartalet 2017)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 148 (-2 087) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,15 (-0,17) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 92,5 % (97,5 %).

2017-01-01 – 2017-09-30 (nio månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -10 773 (-7 672) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,78 (-0,63) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 92,5 % (97,5 %).

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav avser jämförande perioder avseende koncernen och moderbolaget perioden 2016-04-12 – 2016-09-30. Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058-4826. Med ”Bolaget” eller ”SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för det tredje kvartalet, 12 417 449 aktier och hela perioden 12 350 557 aktier.

Antal aktier per den 30 september 2017 uppgick till 12 417 449.

Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

 • Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelade i början av oktober 2017 att singeldos-delen i fas I-studien med AP1189 framgångsrikt har genomförts och att utvecklingsprogrammet därmed kan fortsätta enligt plan. Preliminära data visar att AP1189 uppvisar en god säkerhetsprofil och tolereras väl vid doser som med god marginal överstiger den som förväntas ge terapeutisk effekt.
 • SynAct meddelade i oktober 2017 att tre medlemmar i bolagets ledning ökat sina respektive aktieinnehav i SynAct.

VD Jeppe Øvlesen har ordet

Vi har under kvartalet arbetat hårt med vår pågående kliniska fas I-studie med AP1189, som fortlöper enligt plan. Det primära syftet med fas I-studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten av AP1189 hos friska försökspersoner samt att studera substansens farmakokinetik, det vill säga hur den tas upp och metaboliseras (bryts ner) i kroppen.

Strax efter utgången av tredje kvartalet kunde vi meddela att vi framgångsrikt genomfört singeldos-delen i fas I-studien.

I denna inledande del av den pågående dubbel-blindade fas I-studien administrerades AP1189 till totalt 48 friska försökspersoner. Preliminära resultat visar att AP1189 i singeldos har en god säkerhetsprofil upp till doser som ger 10 gångar högre koncentration i blodet än den förväntade dosnivån vid terapeutisk användning. Detta, tillsammans med den goda farmakokinetiska profilen, stödjer fortsatt utveckling av AP1189 med dosering en gång om dagen.

Fas I-programmet fortsätter under hösten 2017 med en delstudie i vilken AP1189 i form av en nyutvecklad tablett kommer ges med och utan föda för att undersöka hur matintag eventuellt påverkar upptaget av läkemedelskandidaten i kroppen. Därefter kommer AP1189 ges en gång dagligen under två veckors tid till 36 försökspersoner i en avslutande så kallad multipel-doseringsdel. Fullständig analys och presentation av data kommer att ske efter det att hela studien genomförts och avblindats.

Vi är självklart mycket glada över utfallet i den kliniska fas I-studiens inledande del och ser fram emot att fortsätta utvecklingen av AP1189. Vi fokuserar nu på de återstående delarna av fas I-studien, men parallellt med detta pågår även förberedelser inför den första patientstudien (fas II), vilken planeras starta under det första halvåret 2018.

I oktober meddelade vi även att jag, tillsammans med två av mina kollegor, valt att öka våra innehav i SynAct genom köp av aktier i den löpande handeln på AktieTorget.

Jeppe Øvlesen

VD – SynAct Pharma AB

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: joo@synactpharma.com 

Henrik Stage
CFO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 40 26 09 00
E-post: hs@synactpharma.com