I enlighet med den instruktion för valberedningen som antogs av årsstämman den 21 maj 2021 ska valberedningen bestå av fyra medlemmar, representerande de tre största ägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande.

Baserat på ovanstående, har valberedningen inför årsstämman 2024 bildats och består av följande personer:

  • Niels Ankerstjerne Sloth, utsedd av Bioinvest ApS
  • Per Colleen, utsedd av TomEnterprise Public Capital AB
  • Anders Kronborg, utsedd av Goodwind Holding GmbH
  • Uli Hacksell, styrelseordförande

Valberedningen representerar ca 18% av det totala antalet aktier och röster i bolaget per 30 september 2023.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman förbereda och framlägga förslag avseende ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete och val av revisor samt ersättning till denne. Slutligen kommer valberedningen föreslå principer för tillsättandet av valberedningen (om valberedningen anser att gällande principer och instruktion bör uppdateras).

Aktieägare är välkomna att inkomma med förslag och synpunkter till valberedningen till SynAct Pharma AB, att: Valberedning, c/o SynAct Pharma, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 63 Lund, eller via e-post till [email protected]. För att säkerställa att förslag ska kunna behandlas av valberedningen ska dessa inkomma i god tid före stämman, dock senast den 31 januari 2024.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och här på SynActs hemsida.