SynAct Pharmas styrelse har inrättat en FoU-kommittén, som ett beredande organ med huvudsakliga uppgifter att:
(a) granska och godkänna resolutioner som hänför sig till frågor rörande forskning och utveckling, föreslagna av ledningen, som ska antas av styrelsen; och
(b) agera som vetenskapliga rådgivare till ledningen för SynAct Pharma.

FoU-utskottet består av Terje Kalland (ordförande), och Uli Hacksell.