Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31

Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad bokslutskommuniké i pressmeddelandet.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

2018-01-01 – 2018-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -28 244 (-18 036) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,71 (-1,24) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 73,5% (84,8%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 13 747 338 st.

2018-10-01 – 2018-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -7 517 (-7 274) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,42 (-0,48) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgår till 14 675 167 st.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058-4826. Med ”Bolaget” eller SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 • Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 • Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 • Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2018

 • Styrelsen i SynAct föreslår den 23 mars 2018 en företrädesemission om 22,4 MSEK i syfte att öka marknadspotentialen för AP1189 och kallar till extra bolagsstämma.
 • Den 10 april 2018 hölls extra bolagsstämma i SynAct. Stämman beslutade att genom företrädesemission tillföra Bolaget högst cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader.
 • SynAct meddelade den 14 maj 2018 att Bolagets företrädesemission övertecknats till 196 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes SynAct cirka 20,7 MSEK efter emissionskostnader.
 • SynAct meddelade den 12 juni 2018 att Bolaget anpassar det fortsatta utvecklings-programmet för AP1189 baserat på nya resultat från fas I-studien.
 • SynAct meddelar den 23 juli 2018 att den belgiska läkemedelsmyndigheten, Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP) och den lokala etiska kommittén godkänt Bolagets ansökan om att slutföra multipeldos-delen av den pågående fas I-studien med en suspensionsformulering av läkemedelskandidaten AP1189.
 • SynAct informerar den 20 augusti 2018 att Bolaget erhållit positiva data från en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom. Studien visade att daglig dosering i fyra veckor med läkemedelskandidaten AP1189 gav en signifikant reducering av proteinuri (proteinförlust via njurarna) i en försöksmodell för nefrotiskt syndrom.
 • SynAct tillkännager den 13 september 2018 att den sista delen av Bolagets pågående fas I-studie med läkemedelskandidaten AP1189 inletts och att den första gruppen av försökspersoner i den avslutande multipeldos-delen påbörjat dosering med en suspension av AP1189.
 • SynAct meddelar den 22 oktober 2018 att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisat en lovande plasmaprofil i den första kohorten med friska försökspersoner efter 14 dagars upprepad dosering. SynAct meddelar även att den andra kohorten i den pågående fas I-studien inletts.
 • SynAct tillkännager den 10 december 2018 att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar fortsatt gynnsam säkerhets- och plasmaprofil i fas I-studiens multipeldosdel.
 • SynAct meddelar den 21 december att dosering med läkemedelskandidaten AP1189 i den tredje och sista kohorten i den i den pågående multipeldosdelen av fas I-studien är avslutad.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar den 12 februari 2018 att Bolagets positiva preliminära data i den avslutade fas Istudien identifierar de doser som ska användas i kliniska fas II-studier med läkemedelskandidaten AP1189. SynAct meddelar också att fas II-studien med läkemedelskandidaten AP1189 kommer att utföras i två delar för att utöka läkemedelskandidatens potential. SynAct avser under det första kvartalet 2019 inleda aktiviteter för att säkra ytterligare 20 MSEK för att genomföra fas II-studiens andra del.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund, den 12 februari 2019
SynAct Pharma AB
Styrelsen

För ytterligare information

Jeppe Øvlesen
VD, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67
E-post: [email protected]