Bokslutskommuniké 2020

2020-10-01 – 2020-12-31 (fjärde kvartalet)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 786 (-11 203) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,68) SEK.
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 24 406 295 st.

2020-01-01 – 2020-12-31 (tolv månader)

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till -31 304 (-27 637) TSEK.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,23 (-1,63) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 73% (47%).
 • Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 21 549 984 st.

Väsentliga händelser under Q4 2020

 • Den 12 oktober slutförde SynAct framgångsrikt den andra kohorten (100 mg dosnivå) i del 1 av klinisk fas II-studie med AP1189 mot reumatoid artrit.
 • Den 6 november valdes Dr Uli Hacksell till ny ordinarie styrelseledamot.
 • Den 9 november tillkännagav SynAct Pharma positiva interimsdata från fas 2-studien med AP1189 i reumatoid artrit.

Väsentliga händelser under Q1-Q3 2020

 • Den 7 februari uppdaterade SynAct sina utvecklingsplaner.
 • Den 31 mars meddelade SynAct att bolaget undersöker möjligheten att pröva AP1189 som tilläggsterapi hos inlagda patienter med COVID-19.
 • Den 31 mars skickade SynAct in en ansökan om klinisk prövning för AP1189 i nefrotiskt syndrom.
 • Den 3 april ansökte SynAct om patent för AP1189 inom COVID-19.
 • Den 5 maj uppdaterade SynAct fas II-studien med AP1189 inom reumatoid artrit.
 • Den 25 maj lämnade SynAct in en internationell patentansökan enligt patentkoordinationsfördraget (PCT) för att täcka kombinationsbehandling med läkemedelskandidaten AP1189 och Methotrexate (MTX) för behandling av reumatoid artrit och andra sjukdomar inom artrit.
 • Den 2 juni godkändes fas II-ansökan av danska myndigheten.
 • Den 29 juni initierade SynAct en klinisk fas II-studie med läkemedelskandidat AP1189 på idiopatisk membranös nefropatipatienter med nefrotiskt syndrom.
 • Den 15 juli meddelade SynAct framsteg i den andra dosnivån (100 mg) i del 1 av den kliniska fas II-studien med AP1189 hos patienter med reumatoid artrit och hög sjukdomsaktivitet på kliniker i Danmark och Sverige.
 • Den 27 juli tillfördes SynAct cirka 32,4 MSEK i optionslösen av teckningsoptioner av serie TO 2.
 • Den 28 augusti initierade SynAct det vetenskapliga och kliniska samarbetet RESOVIR för att utforska AP1189 i virala infektioner. Det första steget i samarbetet kommer att vara att genomföra en undersökande klinisk studie på COVID-19-infekterade patienter som syftar till att undersöka upprepad dosering av bolagets kliniska läkemedelskandidat AP1189.
 • Den 3 september meddelade bolaget att rekryteringen till del 1 i den kliniska fas II-studien med AP1189 i reumatoid artrit är klar.
 • Den 23 september initierade SynAct en fas II-studie med AP1189 för behandling av ARDS i COVID-19-patienter på kliniska avdelningar i Brasilien i ett samarbete mellan SynAct, Queen Mary University, London, Storbritannien, och Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasilien

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • 11 januari 2021 genomförde styrelseledamot och CSO Thomas Jonassen och verkställande direktören Jeppe Øvlesen en bolagsrättslig omstrukturering där respektive innehav av aktier i SynAct har övergått till det nybildade bolaget BioInvest ApS.
 • 26 januari 2021 utsåg SynAct Pharma Thomas Boesen till Chief Operating Officer
 • 4 februari 2021 meddelades at SynAct förbereder flytt till Nasdaq Stockholm
 • 5 februari 2021 meddelades at SynAct genomförda en riktad nyemission om 80 MSEK
 • 11 februari 2021 utsåg SynAct Pharma James Knight till Chief Business Officer

”SynAct utvecklas snabbt. Vår projektportfölj har trots den pågående Covid-19-pandemin utvecklats väl och ledarskapsteamet har utvidgats, vilket ger oss nya viktiga färdigheter för att utveckla företaget, och efter fjärde kvartalet tog vi framgångsrikt in 80 miljoner kronor för att hjälpa oss att driva våra projekt framåt. SynAct är i en stark position för de hektiska kvartalen vi har framför oss”, säger SynAct Pharmas VD Jeppe Øvlesen.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2021 kl. 08:00.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                             Thomas Jonassen
VD, SynAct Pharma AB                                                               CSO, SynAct Pharma AB
Telefon: +45 28 44 75 67                                                             Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: joo@synactpharma.com                                                  E-post: tj@synactpharma.com