SynAct Pharma publishes Q3 2019 interim report (in Swedish)

SynAct Pharma AB offentliggör härmed delårsrapport för 2019-01-01 – 2019-09-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifogad delårsrapport i pressmeddelandet.

Sammanfattning av delårsrapporten

2019-07-01 – 2019-09-30 (tredje kvartalet)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3 638 ( -7 407) TSEK.
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,45) SEK.
 •  Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 675 167 st.

2019-01-01 – 2019-09-30 (nio månader)

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK.
 •  Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -15 822 ( -20 844) TSEK.
 •  Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,92 (-1,30) SEK.
 •  Soliditeten uppgick till -33,1 % (78,2%).
 •  Genomsnittligt antal aktier för perioden uppgick till 14 675 167 st.

Med ”SynAct Pharma AB” avses moderbolaget SynAct Pharma AB med organisationsnummer 559058–4826. Med ”Bolaget” eller ”SynAct” avses koncernen, det vill säga SynAct Pharma AB och dess helägda dotterbolag SynAct Pharma ApS.

Definitioner

 •  Resultat per aktie före utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden.
 •  Resultat per aktie efter utspädning: Periodens resultat dividerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier i perioden samt utestående teckningsoptioner.
 •  Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SynAct meddelar den 21 oktober 2019 att Bolaget planerar att genomföra en riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189. I samband med detta skickar Bolaget även ut en kallelse till extra bolagsstämma.
 • Den 18 oktober publiceras en aktieanalys gjord av Redeye. Analysen finns tillgänglig på SynActs hemsida.
 • Den 8 november genomförs extra bolagsstämma i SynAct. Stämman godkänner styrelsens beslut angående riktad samt företrädesemission. Kommunikén från den extra bolagsstämman finns i sin helhet på Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser under perioden

 • SynAct meddelar den 30 augusti att rekrytering och dosering av patienter i Bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats. Den första delen kommer att fokusera på att studera effekten av AP1189 på relevanta sjukdomsparametrar.

För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta:

Jeppe Øvlesen                                                                                      Thomas Jonassen

VD, SynAct Pharma AB                                                                   CSO, SynAct Pharma AB

Telefon: +45 28 44 75 67                                                               Telefon: +45 40 15 66 69
E-post: [email protected]                                                 E-post: tj@synactpharma.com