Press releases

December 2019

SynActs företrädesemission kraftigt övertecknad

Den 2 december 2019 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) förträdesemission av units. Företrädesemissionen tecknades totalt till cirka 295 procent av befintliga aktieägare och allm... Read more

November 2019

Redeye Life Science Day 2019

Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Idag, den 18 november 2019, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission av units för att öka det kommersiella värdet för AP1189 genom att slutföra fas II-studien inom reuma... Read more

Delårsrapport 3 2019 SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB offentliggör härmed delårsrapport för 2019-01-01 – 2019-09-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsida (www.synactpharma.com och www.spotlightstockmarket.com). Se bifo... Read more

Offentliggörande av prospekt och information om investerarträffar

SynAct Pharma AB (”SynAct”) offentliggör härmed prospekt med anledning av bolagets företrädesemission av units, vars teckningstid inleds den 18 november 2019. Prospektet finns tillgängligt på SynActs (... Read more

SynAct receives approval from the Swedish Medical Product Agency and the Swedish Ethical Review Authority regarding the clinical Phase IIa study with AP1189

SynAct ("SynAct") announces that the company has received approval from the Swedish Medical Product Agency and the Swedish Ethical Review Authority to conduct the company’s Phase IIa study with the dru... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 8 november 2019, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

October 2019

Redeye: Adding an indication

We had the opportunity to dig deeper in to the commercial potential for AP1189 in nephrotic syndrome. As a result, we raise our base case valuation to SEK 17 per share.   Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 november 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i... Read more

SynAct genomför riktad emission och fullt garanterad företrädesemission i syfte att öka det kommersiella värdet för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 8 november 2019, genomföra en riktad emission om cirka 13 MSEK och en fullt ... Read more

SynAct conducts private placement and fully guaranteed rights issue with the aim of increasing the commercial value of AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announces that the Board of Directors has decided, subject to approval by the Extraordinary General Meeting on November 8, 2019, to conduct a private placement of approximately... Read more

Redeye publicerar en analys av SynAct Pharma

Den aktuella investeringsanalysen av SynAct Pharma AB från Redeye AB kan ni hitta via följande länk: länk (https://www.redeye.se/research/584273/synact-pharma-new-approach-established-therapy) Read more

August 2019

Halvårsrapport 2019 SynAct Pharma AB

Sammanfattning av halvårsrapport  2019-04-01 – 2019-06-30 (andra kvartalet) · Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. · Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -... Read more

SynAct meddelar att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv artrit har påbörjats

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att rekrytering och dosering av patienter i bolagets kliniska fas IIa-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i patienter med aktiv reumatodi artrit har initierats. Stud... Read more

June 2019

Godkännande för start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att både den danska läkemedelsmyndigheten och den vetenskapliga etikkommittén har utfärdat tillstånd att genomföra det planenliga fas IIa-studien med läkemedelskandidaten AP1189... Read more

May 2019

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 10 maj 2019, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

SynAct Pharma AB secures bridge loan financing for AP1189

Synact Pharma AB ("Synact") hereby announces that the company has secured bridge loan financing of approximately SEK 10 million from Formue Nord A/S... Read more

SynAct Pharma AB säkerställer brygglånefinansiering för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att bolaget har säkerställt brygglånefinansiering om cirka 10 MSEK från Formue Nord A/S och ytterligare två parter i syfte att bibehålla momentum och upprätt... Read more

April 2019

Delårsrapport 1 2019 SynAct Pharma AB

Sammanfattning av delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31 (första kvartalet) · Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. · Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4 746 ( -3 49... Read more

SynAct publishes annual report and consolidated accounts for 2018

The annual report has been approved for publishing by the Board of Directors and the CEO and is subject to adoption at the Annual General Meeting on the 10th May 2019. Read more

SynAct offentliggör årsredovisning och koncernredovisning för 2018

Årsredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och VD och blir föremål för fastställelse på årsstämman den 10 maj 2019. Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Friday 10th May 2019 at 10.00am at Markets & Corporate Law Nordic AB's Office, Stortorget... Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma fredagen den 10 maj 2019 kl. 10.00 på Markets & Corporate Law Nordic AB:s kontor, Stortorget 3 i Malmö. Read more

March 2019

SynAct applies for start of phase IIa clinical study in patients with active arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that, based on positive data in the recently completed and now unblinded Phase I study, the company, had submitted an application to the Danish Medicines Agency... Read more

SynAct ansöker om start av kliniska fas IIa-studie i patienter med aktiv artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att bolaget, baserat på positiva data i den nyligen genomförda och nu avblindade fas I-studien, har lämnat in en ansökan till den danska läkemedelsmyndigheten och ... Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting at SynAct Pharma AB

Today, 21st March 2019, an Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held. The following is a summary of the decisions taken. Decisions were taken with the required majority. Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB

Idag, den 21 mars 2019, hölls bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet. Read more

February 2019

John Haurum and Terje Kalland are proposed as new members of the Board of Directors in SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct") announced that John Haurum and Terje Kalland had been proposed as new members of the Board of Directors in SynAct. The following is a brief description of the proposed members... Read more

John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar att John Haurum och Terje Kalland föreslås som nya styrelseledamöter i SynAct. Nedan följer en kort beskrivning av de föreslagna styrelseledamöterna. Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday 21st March 2019 at 10.00am at Medicon Village, Building 301 (Saturnus premises),... Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 mars 2019 kl. 10.00 på Medicon Village, Byggnad 301 (lokal Saturnus), Scheelevägen 2, i... Read more

Changes in the Board of Directors of SynAct Pharma

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the members of the Board of Directors Charlotte Edenius and Lars Adlersson have decided to leave their positions in the company. SynAct will shortly convene... Read more

Förändringar i SynAct Pharmas styrelse

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att styrelseledamöterna Charlotte Edenius och Lars Adlersson har beslutat att lämna sina uppdrag i bolaget. SynAct kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma fö... Read more

Year-end report for the financial year 2018

SynAct Pharma AB hereby publishes an year-end report for 01/01/2018 – 31/12/2018 Read more

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

SynAct Pharma AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2018-01-01 – 2018-12-31 Read more

SynAct reported positive phase I results for candidate drug AP1189 and prepared funding for broadened phase II programmes

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the clinical Phase I study of candidate drug AP1189 had recently been completed with positive results and that planning is underway for the first Phase... Read more

SynAct rapporterar positiva fas I-resultat för läkemedelskandidaten AP1189 och förbereder finansiering av breddat fas II-program

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag att den kliniska fas I-studien av läkemedelskandidaten AP1189 nyligen har avslutats med positiva resultat och att planering pågår inför den första fas II-studien i pa... Read more