Press releases

December 2018

Dosing with candidate drug AP1189 in multiple-dose part of the Phase I study completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that dosing with candidate drug AP1189 in the third and final cohort of the ongoing multiple-dose part of the Phase I study is completed. SynAct now awaits unblinded... Read more

Dosering med läkemedelskandidaten AP1189 i fas I-studiens multipeldos-del slutförd

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att doseringen med läkemedelskandidaten AP1189 i den tredje och sista kohorten i den pågående multipeldos-delen av fas I-studien är avslutad. SynAct inväntar nu av... Read more

SynAct’s candidate drug AP1189 exhibits continued favourable safety and plasma profiles in the multiple-dose part of the Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the candidate drug AP1189 exhibits a continued favourable safety profile and a very promising plasma profile in the second cohort, where healthy subjects... Read more

SynActs läkemedelskandidat AP1189 uppvisar fortsatt gynnsam säkerhets- och plasmaprofil i fas I-studiens multipeldos-del

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar en fortsatt gynnsam säkerhetsprofil och en mycket lovande plasmaprofil i den andra kohorten där friska försökspersoner doser... Read more

November 2018

Interim report Q3 2018

Interim report 01/01/2018 - 30/09/2018 Read more

Delårsrapport Q3 2018

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30 Read more

October 2018

SynAct Pharma announced that AP1189 exhibits a favourable plasma profile in the Phase I study’s initial multiple-dose part

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that candidate drug AP1189 exhibited a promising plasma profile in the first cohort of healthy subjects after 14 days of repeated dosing. The second cohort of... Read more

SynAct Pharma meddelar att AP1189 uppvisar gynnsam plasmaprofil i fas I-studiens inledande multipeldos-del

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att läkemedelskandidaten AP1189 uppvisar en lovande plasmaprofil i den första kohorten med friska försökspersoner efter 14 dagars upprepad dosering. Den andr... Read more

September 2018

SynAct Pharma announced the start of the multiple-dose part of the Phase I study with AP1189

Synact Pharma AB ("Synact") today announced that the last part of the company's ongoing phase I program with candidate drug AP1189 has started and that the first group... Read more

SynAct Pharma meddelar start av multipeldos-delen i fas 1-studie med AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännager idag att den sista delen av bolagets pågående fas I-program med läkemedelskandidaten AP1189 inletts och att första gruppen försökspersoner i den avslutande multip... Read more

August 2018

Interim report 01/01/2018 – 30/06/2018

The Board of Directors and the Chief Executive Officer of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish a half-year report for 01/01/2018 – 30/06/2018. The report is available on the company's and Spotlights S... Read more

Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed halvårsrapport för 2018-01-01 – 2018-06-30. Rapporten finns tillgänglig på bolagets och Spotlights Stock Markets he... Read more

SynAct Pharma announced positive data from preclinical study in nephrotic syndrome with candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company received positive data from a preclinical study in nephrotic syndrome (NS). The study shows that daily dosing for four weeks with candidate... Read more

SynAct Pharma meddelar positiva data från preklinisk studie inom nefrotiskt syndrom med läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolaget erhållit positiva data från en preklinisk studie inom nefrotisk syndrom (NS). Studien visar att daglig dosering i fyra veckor med läkemedelskandidaten AP1189... Read more

July 2018

SynAct Pharma obtains regulatory approval for the implementation of the multiple-dose part in Phase I study with candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") announced today, 23rd July 2018, that the Belgian Medicines Agency, the Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP), and the local Ethics Committee have approved... Read more

SynAct Pharma erhåller myndighetsgodkännande för genomförande av multipeldos-delen i fas 1-studie med läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") meddelar idag, den 23 juli 2018, att den belgiska läkemedelsmyndigheten,  Federal Agency for Medicine and Health Product (FAMHP), och berörd lokal etisk kommitté har godkänt bola... Read more

June 2018

SynAct Pharma AB responds to questions about the further development of candidate drug AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today published answers to questions about the further development of AP1189 – a drug candidate for the treatment of acute impairments in chronic inflammatory d... Read more

SynAct Pharma AB svarar på frågor om den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) publicerar idag svar på frågor kring den fortsatta utvecklingen av AP1189 – en läkemedelskandidat för behandling av akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar. ... Read more

SynAct Pharma adapts the continued clinical development programme for AP1189 based on new results from the Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced that the company has decided to adapt the clinical development programme for the candidate drug AP1189 based on new results from the first multiple-dose... Read more

SynAct Pharma anpassar det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för AP1189 baserat på nya resultat från fas 1-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar idag att bolaget beslutat om en anpassning av det kliniska utvecklingsprogrammet för läkemedelskandidaten AP1189 baserat på nya resultat från den första kohorten... Read more

May 2018

Last day of trading in BTA

In April 2018, SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") implemented a rights issue of shares, in which the public was also given the opportunity to subscribe for shares. Through the rights issue ,... Read more

Sista dag för handel med BTA

I april 2018 genomförde SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 2 257 718 a... Read more

Bulletin from the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct Pharma") held an Annual General Meeting today, the 15th May 2018. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken with the required... Read more

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct Pharma”) höll idag, den 15 maj 2018, årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Synact Pharma rights issue oversubscribed

SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma") today announced that the company's rights issue of approximately SEK 22.4 million was oversubscribed. The rights issue was subscribed to a value of approximately SEK... Read more

Synact Pharma företrädesemission övertecknad

SynAct Pharma AB (”SynAct Pharma”) meddelar idag att bolagets företrädesemission om cirka 22,4 MSEK övertecknats. Företrädesemissionen tecknades till cirka 43,7 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka... Read more

April 2018

SynAct Pharma publishes Q1-2018 Report

The Board of Directors and the Chief Executive Officer of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish Q1 2018 Report. The report is available on the company's and Aktietorget’s websites (www.synactpharma.com a... Read more

SynAct Pharma offentliggör Q1 – 2018 Report

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed Q1 2018 Report. Repporten finns tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsida (www.synactpharma.com och www.ak... Read more

The subscription period for SynAct Pharma AB’s rights issue begins today

Today, 19th April 2018, the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") rights issue begins. The public is also invited to subscribe for shares in the rights issue. The subscription period runs... Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s företrädesemission

Idag, den 19 april 2018, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med de... Read more

SynAct Pharma publishes the annual report for 2017 financial year

The Board of Directors and the managing director of SynAct Pharma AB (publ) hereby publish the annual report for the financial year 2017. The annual report and the accompanying auditor's report are available... Read more

SynAct Pharma offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och verkställande direktören för SynAct Pharma AB (publ) offentliggör härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse finns tillgänglig på bolagets ... Read more

SynAct Pharma AB holds investor meetings in connection with the rights issue

Today, 19th April 2018, sees the beginning of the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") rights issue of approximately SEK 22.4 million before issue costs. The subscription period runs until... Read more

SynAct Pharma AB deltar på investerarträffar i samband med företrädesemissionen

Den 19 april 2018 inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) företrädesemission om cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper till och med den 8 maj 2018. I samband med för... Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Tuesday 15th May 2018 at 9.00am at Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund. Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 15 maj 2018 kl. 09.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Read more

SynAct Pharma AB (publ) publishes memorandum before the rights issue

SynAct Pharma AB (publ) ("SynAct") hereby publishes the memorandum on the occasion of the company's rights issue, the subscription period for which begins on 19th April 2018. The memorandum is available... Read more

SynAct Pharma AB (publ) offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

SynAct Pharma AB (publ) (”SynAct”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 19 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets ... Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, the 10th April, 2018, the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ) was held. The following is a summary of the decisions taken. The decision was taken with the required... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 10 april 2018, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.  Read more

Market announcement 86/18 – Information about the rights issue for SynAct Pharma AB

The last day of trading in the company's shares (SYNACT) with the right to allocation of subscription rights in the issue is 11th April 2018. The first day of trading in the company's shares without entitlement... Read more

Marknadsmeddelande 86/18 – Information om företrädesemission i SynAct Pharma AB

Den 11 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (SYNACT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den ... Read more

March 2018

SynAct Pharma’s interim report for Q1 will be published on 19 April 2018

The Board of Directors of SynAct Pharma AB (publ) has announced that due to the previously announced and planned rights issue, the company has decided to advance the publication date of the interim report... Read more

SynAct Pharmas delårsrapport för Q1 publiceras den 19 april 2018

Styrelsen i SynAct Pharma AB (publ) meddelar att bolaget, med anledning av tidigare kommunicerad och planerad företrädesemission, har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering... Read more

SynAct Pharma proposes a rights issue of SEK 22.4 million in order to increase the market potential for AP1189.

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the Board of Directors has decided to propose a rights issue of approximately SEK 22.4 million to finance an expansion of a planned clinical phase IIa study... Read more

SynAct Pharma föreslår företrädesemission om 22,4 MSEK i syfte att öka marknadspotentialen för AP1189.

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att styrelsen har beslutat föreslå en företrädesemission om cirka 22,4 MSEK för att finansiera en expansion av en planerad klinisk fas IIa-studie av läkemedelskandidaten AP1189 sa... Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting on Tuesday 10 April 2018 at 10.00am at Medicon Village, Scheelevägen 2, in Lund. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 10 april 2018 kl. 10.00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Read more

February 2018

Year-end report 2017

01-10-2017 – 31-12-2017 (Fourth Quarter 2017) Read more

Bokslutskommuniké 2017

2017-10-01 – 2017-12-31 (fjärde kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till  -7 274 (-9 336) TSEK. Read more