Press releases

November 2017

Interim report Q3 2017

01-07-2017 – 30-09-2017 (Third Quarter 2017) Read more

Delårsrapport Q3 2017 

2017-07-01 – 2017-09-30 (tredje kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -2 148 (-2 087) TSEK. Read more

October 2017

CEO, CFO and CSO increase their shareholdings in SynAct

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby announces that three members of the company's management have increased their respective holdings in SynAct. Read more

CEO, CFO och CSO ökar sina innehav i SynAct

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar härmed att tre medlemmar i bolagets ledning har ökat sina respektive innehav i SynAct. Read more

The first part of the clinical Phase I study with SynAct Pharma’s drug candidate AP1189 successfully completed

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the single-dose part of the Phase I study with AP1189 has been successfully completed, and that the development program can continue according to plan.... Read more

Första delen av den kliniska fas I-studien med SynAct Pharmas läkemedelskandidat AP1189 framgångsrikt genomförd

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att singeldos-delen i fas I-studien med AP1189 framgångsrikt har genomförts, och att utvecklingsprogrammet kan fortsätta enligt plan. Preliminära data visar a... Read more

August 2017

Half-yearly report 01-01-2017 – 30-06-2017

01-04-2017 – 30-06-2017 (Second Quarter 2017) Read more

Halvårsrapport 2017-01-01-2017-06-30

Sammanfattning av halvårsrapport. 2017-04-01 – 2017-06-30 (andra kvartalet 2017). Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -5 225 (-5... Read more

June 2017

SynAct Pharma announces the start of Clinical Phase I study

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the clinical study of AP1189 has begun and that the first healthy subjects have been dosed. AP1189 is being developed as a new potential treatment for psoriatic... Read more

SynAct Pharma meddelar start av klinisk fas I-studie

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att den kliniska studien med AP1189 inletts och att de första friska försökspersonerna blivit doserade. AP1189 utvecklas som en ny potentiell behandling av pso... Read more

May 2017

Bulletin from the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, 11 May 2017, the Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ) was held. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required majority. Read more

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 11 maj 2017, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Interim report Q1 2017   Synact Pharma

Significant events in the First Quarter 2017 Read more

Delårsrapport Q1 2017   Synact Pharma

Väsentliga händelser under det första kvartalet 2017 Read more

SynAct Pharma AB receives approval to start Clinical Phase I study with AP1189 – a new potential treatment for psoriatic arthritis

SynAct Pharma AB ("SynAct") today announced that the company has received all the regulatory approvals necessary to start the first clinical study with the candidate drug AP1189. The study will be conducted... Read more

SynAct Pharma AB erhåller godkännande att starta klinisk fas I-studie med AP1189 – en ny potentiell behandling av psoriasisartrit

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelar idag att bolaget erhållit samtliga de myndighetsgodkännanden som är nödvändiga för att starta den första kliniska studien med läkemedelskandidaten AP1189. Studien kom... Read more

April 2017

Utilisation of subscription options registered with Swedish Companies Registration Office

Utilisation of subscription options registered with Swedish Companies Registration Office Read more

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket

Nyttjande av teckningsoptioner registrerat hos Bolagsverket  Read more

SynAct Pharma AB provides an update on the clinical development plan for AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") SynAct is planning a Clinical Phase I study with the candidate drug AP1189 in Belgium instead of France, as previously planned. The reason is that the company wants to minimise... Read more

SynAct Pharma AB lämnar uppdatering om den kliniska utvecklingsplanen för AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) planerar för att starta en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten AP1189 i Belgien istället för som tidigare planerat i Frankrike. Anledningen är att bolaget vill min... Read more

Annual Report 2016

Annual report is in the attached file. Read more

Årsredovisning 2016

Årsredovisning i bifogad fil. Read more

Notice of Annual General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Annual General Meeting on Thursday 11 May 2017 at 10.30am at Medicon Village, Scheelevägen 2, in Lund. Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 10.30 på Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund. Read more

March 2017

SynAct Pharma AB will raise 1,007,539.20 SEK through the utilisation of series TO 1 subscription options

The utilisation period of SynAct Pharma AB's ("SynAct") series TO 1 subscription options, which were issued in connection with the company's issue of units in May/June 2016, terminated on March 23, 2017.... Read more

SynAct Pharma AB tillförs 1 007 539,20 SEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets emission av units i maj/juni 2016, avslutades den 23 mars... Read more

Reminder of the utilisation of series TO 1 subscription options

The utilisation period of SynAct Pharma AB's ("SynAct") series TO 1 subscription options, which were issued in connection with the company's listing issue in May/June 2016, is currently ongoing. The last... Read more

Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

För närvarande pågår nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) teckningsoptioner av serie TO 1, vilka emitterades i samband med bolagets listningsemission... Read more

SynAct Pharma AB retains subscription rights for series TO 1subscription option

Members of the Board of Directors and management have extended lock up contracts Read more

SynAct Pharma AB erhåller teckningsförbindelser avseende tecknings-optioner av serie TO 1

Personer ur styrelse och ledning har förlängt avtal om lock up Read more

The utilisation period of SynAct Pharma AB’s series TO 1 subscription options starts today

Subscription options Read more

Idag inleds nyttjandeperioden för SynAct Pharma AB:s teckningsoptioner av serie TO 1

Teckningsoptioner Read more

February 2017

SynAct Pharma AB has received approval from the Ethics Committee and continues its dialogue with the French Medicines Agency

In December 2016, SynAct Pharma AB ("SynAct") submitted an application for authorisation to initiate a Clinical Phase I study with the company's candidate drug AP1189. The application must be approved... Read more

SynAct Pharma AB har erhållit godkännande från den etiska kommittén och fortsätter dialogen med den franska läkemedelsmyndigheten

SynAct Pharma AB (”SynAct”) lämnade i december 2016 in en ansökan om tillstånd att inleda en klinisk fas I-studie med bolagets läkemedelskandidat AP1189. Ansökan måste... Read more

SynAct Pharma Year-end report 2016

Summary of the Year-end report. Read more

SynAct Pharma Bokslutskommuniké 2016

Sammanfattning av bokslutskommuniké. Read more