Press releases

December 2016

SynAct Pharma submits application for start of Phase I clinical study

The candidate drug AP1189 is being developed for the treatment of psoriatic arthritis and has shown positive effects in several preclinical disease models. The primary purpose of the Clinical Phase I study... Read more

SynAct Pharma lämnar in ansökan om start av klinisk fas 1-studie

Läkemedelskandidaten AP1189 utvecklas för behandling av psoriasisartrit och har visat positiva effekter i ett flertal prekliniska sjukdomsmodeller. Det primära syftet med den kliniska fas I-studien är... Read more

November 2016

SynAct Pharma recruits specialists for the early clinical studies

SynAct is developing a new class of drug candidates targeting acute deterioration in chronic inflammatory diseases, with the primary aim of stimulating the natural healing mechanisms. The candidate drug... Read more

SynAct Pharma rekryterar specialist på tidiga kliniska studier

SynAct utvecklar en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar, med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer. Läkemedelskandidaten AP118... Read more

Interim report 3, 2016

The operating subsidiary SynAct Pharma ApS started operations in 2012. SynAct Pharma AB was founded on 12th April 2016. Thus, the group relationship arose 12/04/2016. For this reason, no comparative periods... Read more

Delårsrapport 3, 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga... Read more

October 2016

SynAct Pharma fulfilled its commitments to the financier Seed Fund CapNova by a one-time payment

We welcome the opportunity of avoiding all future payments obligations to CapNova by making the payment of this amount," says Jeppe Øvlesen, CEO, SynAct. Read more

SynAct Pharma slutreglerar åtaganden mot finansiären Seed Fund CapNova genom engångsbetalning

”Vi välkomnar möjligheten att genom erläggande av detta belopp undvika samtliga framtida förpliktelser om betalningar till CapNova”, säger Jeppe Øvlesen, VD, SynAct. Read more

August 2016

Half-yearly Report 2016

The operating subsidiary SynAct Pharma ApS started operations in 2012. SynAct Pharma AB was founded on 12th April 2016. Thus, the group relationship arose 12/04/2016. For this reason, no comparative periods... Read more

Halvårsrapport 2016

Det rörelsedrivande dotterbolaget SynAct Pharma ApS startade sin verksamhet 2012. SynAct Pharma AB bildades den 12 april 2016. Således uppstod koncernförhållande 2016-04-12. Med anledning därav kan inga... Read more

July 2016

Trading starts in SynAct Pharma AB’s shares and subscription options on Aktietorget today

Trading in SynAct Pharma AB's shares and series TO 1 subscription options begins today on Aktietorget. The shares are traded under the trading code ”SYNACT” ad and have an ISIN code SE0008241491. Series TO ... Read more

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner på AktieTorget

Idag inleds handeln i SynAct Pharma AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på AktieTorget. Aktierna handlas under handelsbeteckning ”SYNACT” och har ISIN-kod SE0008241491. Teckningsoptioner av s... Read more

Market Announcement 174/16 – SynAct Pharma AB listed on Aktietorget 11 July 2016 – corrected version

The total number of shares in the company is 12 260 021. Read more

Marknadsmeddelande 174/16 – SynAct Pharma AB noteras på AktieTorget den 11 juli 2016 – Korrigerad version

Det totala antalet aktier i bolaget är 12 260 021. Read more

June 2016

SynAct Pharma AB’s issue before listing oversubscribed

On June 8, 2016, the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") issue of units for listing on Aktietorget ended. The issue was subscribed to the value of SEK 66 million including subscription... Read more

SynAct Pharma AB:s emission inför notering övertecknad

Den 8 juni 2016 avslutades teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför notering på AktieTorget. Emissionen tecknades till 66 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en tec... Read more

Publication of additional prospectus

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby publishes an additional prospectus due to the press release that was published by the company on 30 May 2016, after the company's prospectus has been approved by Finansinspektionen... Read more

Offentliggörande av tilläggsprospekt

Härmed offentliggör SynAct Pharma AB (”SynAct”) tilläggsprospekt med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 30 maj 2016, efter att bolagets prospekt godkänts av Finansinspektionen inför S... Read more

May 2016

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

Today, 30 May 2016, an Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held. The following is a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required majority. Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Idag, den 30 maj 2016, hölls extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Read more

Today the subscription period for SynAct Pharma AB’s issue opens, before the planned listing on Aktietorget

Today, 24 May 2016, sees the opening of the subscription period for SynAct Pharma AB's ("SynAct") issue of units, before the planned listing on Aktietorget. The subscription period ends on 8 June 2016.... Read more

Idag inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s emission inför planerad notering på AktieTorget

Idag, den 24 maj 2016, inleds teckningstiden i SynAct Pharma AB:s (”SynAct”) emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Teckningstiden avslutas den 8 juni 2016. Vid fulltecknad emission tillf... Read more

Publication of SynAct Pharma AB’s prospectus in connection with the issue ahead of planned listing on Aktietorget

SynAct Pharma AB ("SynAct") hereby publishes its prospectus on the occasion of the company's issue of shares prior to the planned listing on Aktietorget. Read more

Offentliggörande av SynAct Pharma AB:s prospekt med anledning av emission inför planerad notering på AktieTorget

SynAct Pharma AB (”SynAct”) publicerar härmed prospekt med anledning av bolagets emission av units inför planerad notering på AktieTorget. Read more

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of Synact Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Monday 30 May 2016 at 10.30am at Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 in Stockholm. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 maj 2016 kl. 10.30 på Scandic Hotel Klara, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Read more

Bulletin from the Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

An Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB was held on 9 May 2016 . Below you can download a document (PDF) that contains a summary of the decisions taken. All decisions were taken by the required... Read more

Kommuniké från extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Den 9 maj 2016 hölls en extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB. Nedan kan du ladda ner ett dokument (PDF) som innehållet en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig ma... Read more

April 2016

Notice of Extraordinary General Meeting of SynAct Pharma AB (publ)

The shareholders of SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, are hereby summoned to an Extraordinary General Meeting on Monday 9 May 2016 at 11.15am at Medicon Village, Scheelevägen 2 in Lund. Read more

Kallelse till extra bolagsstämma i SynAct Pharma AB (publ)

Aktieägarna i SynAct Pharma AB (publ), 559058-4826, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 11.15 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Read more