Press releases

October 2021

SynAct Pharma doserar första försöksperson i studie med nya AP1189-tabletter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i en klinisk studie på friska frivilliga, som företaget genomför för att beskriva de farmakokinetiska egenskaperna... Read more

September 2021

SynAct Pharma slutför rekryteringen till fas 2a studien BEGIN med AP1189 på nydebuterade patienter med akut reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag slutförandet av patientrekryteringen till BEGIN-studien, som är en klinisk prövning i fas 2a av företagets ledande läkemedelskandidat AP1189, på nydebuterade patien... Read more

August 2021

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021 (Q2 2021 report included)

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin proje... Read more

SynAct Pharma: Halvårsrapport January-June 2021 27 augusti, 2021

“Positiva data för AP1189 i Covid-19 patienter bådar gott för framtiden. Det hårda arbetet från starten på året fortsatte in i andra kvartalet där SynAct Pharma gjorde ytterligare framsteg med sin proje... Read more

SynAct Pharma ger en uppdatering om patientrekrytering i den kliniska fas 2a-studien med AP1189 i reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att rekryteringen i bolagets BEGIN-studie i reumatoid artrit (RA) har förlängts till första halvan av september för att nå målet om 105 randomiserade patien... Read more

SynAct stärker IP-portföljen med beviljat europeiskt nyckelpatent för AP1189

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att ett europeiskt patent har beviljats för bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metoder för behandling av njursjukdomar. Read more

SynAct Pharma presenterar nya data om AP1189 för behandling av reumatoid artrit vid ACR Convergence 2021

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag ett abstrakt med titeln ”AP1189: A Novel Oral Biased Melanocortin Agonist with Anti-inflammatory and Pro-resolving Effect for the Treatment of Rheumatoid Ar... Read more

SynAct Pharma stärker sin organisation med två nyckelrekryteringar

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag utnämningarna av Patrik Renblad till Vice President Finance och Lise Agersted till Director of Operational R&D. Patrik Renblad blir ansvarig för ekonomifunktionen oc... Read more

July 2021

SynAct Pharma utser Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag utnämningen av Anders Dyhr Toft, MD, PhD, till Chief Medical Officer (CMO), med start den 1 augusti 2021. Han kommer att leda den kliniska utvecklingen och m... Read more

SynAct Pharma AB tillkännager ytterligare data från fas 2a-studien med AP1189 i Covid-19-infekterade patienter och påminner om telefonkonferensen för att diskutera resultaten

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag ytterligare data från samtliga behandlade patienter i den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med lunginsufficiens. Studie... Read more

SynAct Pharma arrangerar telefonkonferens om positiva data från en fas 2a-studie med AP1189 hos Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att det arrangerar en telefonkonferens den 7 juli kl 13:00 CEST med fokus på de positiva resultaten från den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade pat... Read more

June 2021

SynAct Pharma AB tillkännager positiva data från en fas 2a-studie med AP1189 hos Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag top line-resultat från den kliniska fas 2a-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter med lunginsufficiens. Patienter som behandlades med 100 mg... Read more

SynAct Pharma lämnar in patentansökningar för nya aktiva substanser och orala formuleringar av AP1189

SynAct Pharma AB (”SynAct”) meddelade idag att företaget har lämnat in två patentansökningar som täcker nya salt- och kristallformer relaterade till AP1189 och den orala doseringen av AP1189. Dessa ny... Read more

SynAct Pharma slutför rekrytering och dosering i del 2 av den kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att dosering i del 2 av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har avslutats. Studien är... Read more

May 2021

Kommuniké från årsstämma i SynAct Pharma AB den 21 maj 2021

Idag, den 21 maj 2021, hölls årsstämma i SynAct Pharma AB. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning (poströstn... Read more

SynAct Pharma ingår samarbete med Örebro universitet för att studera hjärt-kärlsjukdomar

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att bolaget går in som partner i ett forskningsprojekt vid Örebro universitet för att studera reduktion av inflammation vid kärlsjukdom. Read more

SynAct Pharma: Delårsrapport januari-mars 2021

”De första tre månaderna gav verkligen SynAct Pharma en stark och övertygande start på det nya året, när vi fortsatte att göra betydande framsteg i våra projekt och satte företaget i en unik position f... Read more

SynAct Pharma styrelse och ledning förlänger sin lock up-period

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav i dag att samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare har förlängt lock up-perioden för sina SynAct Pharma-aktier till den 31 december 2021. Sammantaget mots... Read more

SynAct Pharma utökar BEGIN-studien med AP1189 på patienter med reumatoid artrit

SynAct Pharma AB ("SynAct") tillkännagav idag att baserat på de positiva resultaten som sågs i del 1 av den kliniska fas 2-studien BEGIN-studien med AP1189 har företaget beslutat att öka studiestorleken i et... Read more

April 2021

SynAct Pharma deltar vid Kempens virtuella Life Sciences-konferens

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att bolaget kommer att delta i det virtuella mötet Kempen Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series, den 5 maj. Read more

Annual Report 2020

Annual Report Synact Pharma 2020 For further information about SynAct Pharma AB, please contact: Jeppe Øvlesen                                                                                Thomas Jonassen CEO, SynAct Pharma AB    ... Read more

Årsredovisning Synact Pharma 2020

Årsredovisning Synact Pharma 2020 För ytterligare information om SynAct Pharma AB, vänligen kontakta: Jeppe Øvlesen                                                                           Thomas Jonassen VD, SynAct Pharma AB                                         ... Read more

SynAct Pharmas aktieägare föreslår Marina Bozilenko som ny styrelseledamot

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att aktieägare som representerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslår att Marina Bozilenko ska väljas till ny styrelseledamot i SynAct P... Read more

Kallelse till årsstämma i SynAct Pharma AB

Aktieägarna i SynAct Pharma AB, org. nr 559058-4826 (”SynAct”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 21 maj 2021. Read more

SynAct stärker IP-portföljen och får “Intention to Grant” från Europas patentverk för ett centralt patent som täcker AP1189

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag att European Patent Office (EPO) utfärdat en "Intention to Grant" för SynAct patentansökan som täcker bolagets ledande läkemedelskandidat AP1189 för metod... Read more

March 2021

SynAct har inlett dosering i del 2 av den kliniska fas II-studien med AP1189 på Covid-19-infekterade patienter

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att dosering i den andra delen av den explorativa kliniska fas 2-studien med AP1189 på Covid-19-patienter som genomförts under RESOVIR-samarbetet har påbörj... Read more

SynAct Pharmas CFO och styrelseledamot säljer aktier för att täcka skatt på innehav   Swedish version

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav idag att styrelseledamot John Haurum har sålt 5 968 aktier och CFO Henrik Stage har sålt 57 000 aktier i SynAct Pharma. Försäljningen motsvarar 10 procent av deras... Read more

February 2021

Bokslutskommuniké 2020

2020-10-01 – 2020-12-31 (fjärde kvartalet) Koncernens nettoomsättning uppgick till 0 (0) TSEK. Koncernens resultat före skatt uppgick till -9 786 (-11 203) TSEK. Koncernens resultat per aktie uppgick till ... Read more

SynAct Pharma utser James Knight till Chief Business Officer

SynAct Pharma AB (”SynAct”) tillkännagav idag att James Knight har utsetts till Chief Business Officer (CBO). Han kommer att leda bolaget affärsutveckling och hantera projektportföljen. Han har mer än... Read more

SynAct genomför en riktad nyemission och tillförs därigenom 80 miljoner kronor

SynAct Pharma AB (publ) (“SynAct” eller “Bolaget”) har, i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande i går, framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 1 600 000 aktier till en te... Read more

SynAct utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON AN... Read more

SynAct Pharma förbereder flytt till Nasdaq Stockholm

4 februari 2021 Styrelsen för SynAct Pharma AB ("SynAct Pharma" eller"Bolaget") har beslutat att utvärdera förutsättningarna och börja förbereda för notering av Bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudma... Read more

January 2021

SynAct Pharma utser Thomas Boesen till Chief Operating Officer

SynAct Pharma AB (“SynAct”) tillkännagav i dag utnämningen av Dr. Thomas Boesen till Chief Operating Officer (COO), med omedelbar verkan. Hans operativa roll som ny COO kommer att vara att driva fram ... Read more

Flaggningsmeddelande i SynAct Pharma AB

SynAct Pharma AB ("SynAct" eller "Bolaget") meddelar härmed att Bolagets aktieägare TJ Biotech ApS (helägt av styrelseledamoten tillika CSO Thomas Jonassen) och Quantass ApS (ägt av verkställande dire... Read more